اعضاء گروه علمی موسسه

صالحی

حجت الاسلام
سید هادی صالحی
(استاد حوزه و دانشگاه)
متخصص نقد بهائیت

حاجی آقا زاده

حجت الاسلام
وحید حاجی آقا زاده
(استاد حوزه و دانشگاه)
متخصص فرقه شناسی
و نقد عرفان های نوظهور

ابوالقاسمی

حجت الاسلام دکتر
جواد ابوالقاسمی
(رشته مذاهب اسلامی)
متخصص نقد وهابیت و اهل سنت
مسلط به سه زبان روسی و انگلیسی و عربی

روزبهانی

حجت الاسلام دکتر
علیرضا روزبهانی
استاد حوزه و دانشگاه
متخصص نقد بهائیت و شیخیه و اسماعیلیه آقاخانیه

لایقی

حجت الاسلام دکتر
محمد رضا لایقی
(رشته دین پژوهی)
متخصص نقد تصوف

فرمانیان

حجت الاسلام دکتر
مهدی فرمانیان
(رشته فلسفه دین)
دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب
مسئول ویکی شیعه

هوشیار

حجت الاسلام
علی محمدی هوشیار

unknown

حجت الاسلام
سید مهدی حجازی
استاد حوزه
متخصص امامت و مهدویت

پاکدل

حجت الاسلام
محمد علی پاکدل
استاد حوزه و دانشگاه
متخصص نقد تصوف

مصلح

حجت الاسلام دکتر
علی مصلح
متخصص نقد زرتشت و باستانگرایی

طباطبایی

حجت الاسلام
سید محمد رضا طباطبایی
استاد حوزه و دانشگاه
متخصص نقد مسیحیت

امیرخانی

حجت الاسلام دکتر علی امیرخانی
(عضو هیئت علمی دانشگاه)
متخصص نقد وهابیت
و تحولات یمن و زیدیه