درسنامه شيعه شناسي

درسنامه شيعه شناسي

۱۲,۰۰۰ تومان

بازآموزي معارف اسلامي در قالب دوره هاي آموزشي شيعه شناسي ، يكي از ضرورت هاي عصر حاضر است كه بايستي در سطح عموم جامعه تدريس و تعليم گردد.

درسنامه حاضر با درنظر گرفتن اين ضرورت تدوين شده است و در اختيار مدرسان و مبلغان ديني قرار گرفته است.

 

توضیحات

اين كتاب به قلم اساتيد علي محمدي هوشيار و وحيد حاجي آقا زاده مي باشد.